Statut Fundacji

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja 2B, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Marka Jarosa
zwanego dalej Fundatorem, dnia 20 maja 2013 roku aktem notarialnym (rep. nr 4451/2013) sporządzonym przez notariusza Igora Sorokę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 51.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U.1991 r. Nr 46, poz. 203).

§ 2
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz może współpracować z instytucjami zagranicznymi.
3. Fundacja może decyzją Zarządu tworzyć przedstawicielstwa terenowe, a także inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych.

§ 4
Fundacja może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
Fundacja może w ramach swojej działalności podjąć się działalności, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku

§ 7
Fundacja została powołana w celu inicjowania i wspierania zmian społecznych prowadzących do rozwoju aktywnego, świadomego i zdrowego społeczeństwa oraz przeciwdziałania wszystkim czynnikom zakłócającym ten proces.

Fundacja realizuje ten cel poprzez działania stymulujące rozwój w obszarach świadomości i aktywności społecznej, zdrowia psychofizycznego, kultury i sztuki oraz edukacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

§ 8
Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi działalność z zakresu:
1. tworzenia oraz prowadzenia placówek terapeutycznych, edukacyjnych, badawczych i informacyjnych;
2. organizacji szkoleń i aktywnego doradztwa oraz realizacji programów edukacyjnych;
3. opracowania, pilotowania, wdrażania, rozpowszechniania, monitorowania i ewaluowania nowatorskich programów, modelowych rozwiązań, materiałów edukacyjnych oraz nowoczesnych strategii w zakresie edukacji, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, zdrowotnej i socjalnej.
4. diagnozowania sytuacji społecznej, badania procesów społecznych, oraz upowszechniania wyników badań i analiz;
5. inicjowania i moderowania procesu zmian społecznych;
6. przygotowywania wydawnictw i stron internetowych o charakterze edukacyjno-informacyjnym rozpowszechniających wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego, rozwoju społecznego i osobistego;
7. wspierania i promowania wszelkich działań na rzecz współpracy pomiędzy różnymi aktorami sceny społecznej;
8. organizowania kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia, praw pacjenta, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
9. prowadzenia działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i treningowej służącej podnoszeniu efektywności i jakości działań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych i organizacyjnych w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego
10. organizacji konferencji, seminariów, warsztatów i debat;
11. promowania i wspierania aktywnych postaw jednostki poprzez finansowanie indywidualnych stypendiów;
12. wspierania i organizowania działań promujących kulturę i sztukę
13. organizowania, finansowania i popierania działalności informacyjnej zbieżnej z celami Fundacji;
14. współpracy z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz międzynarodowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
§ 9
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić także inną działalność niż wymieniona w § 8.

§ 10
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w następującym zakresie:
1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
2. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
4. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
5. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
6. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
7. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD72.20.Z);
8. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
9. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74.90.Z);
10. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
11. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82.99.Z);
12. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
13. pozostałe pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.59.B);
14. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
15. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.90.E).

Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.

§ 11
1. Fundacja nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów i pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie przekazuje swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji.
4. Fundacja nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 12
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), w tym 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczone na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
2. subwencji osób prawnych;
3. zbiórek i imprez publicznych;
4. majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
5. działalności gospodarczej.

§ 15
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie wskazali szczegółowo żadnego z nich.

§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 17
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Honorowego Patrona Fundacji.

§ 18
Tytuł Honorowego Patrona Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział IV
Organy Fundacji

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji.

§ 20
1. Rada jest organem o uprawnieniach uchwałodawczych, nadzorczych, inicjatywnych i opiniodawczych.
2. Rada Fundacji składa się z jednej do trzech osób.
3. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzi Fundator.
4. Fundator może dokooptować do Rady Fundacji inne osoby.
5. Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 21
1. Rada Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji oraz określa zasady wynagradzania poszczególnych członków Zarządu Fundacji. Powołanie i odwołanie członków Zarządu Fundacji następuje większością 2/3 głosów.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy jej członków, nie rzadziej niż raz w roku.

3. Uchwały Rady Fundacji zapadają większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków.

4. W przypadku równego rozłożenia głosów – decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji

5. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 22
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy także:
1.1. udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji poprzez przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego;
1.2. kontrolowanie pracy Zarządu pod względem merytoryczno-programowym;
1.3. kontrola finansowa Fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych.
1.4. reprezentowanie Fundacji w we wszystkich sprawach pomiędzy Fundacją a członkami zarządu

2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
2.1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2.2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

3. Członkowie Rady Fundacji:
3.1. nie mogą być członkami organu zarządzającego Fundacją, pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;
3.2. nie mogą być członkami Rady, jeżeli zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3.3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§ 23
Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd Fundacji.

§ 24
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z 1-5 osób, w tym Prezesa, który kieruje pracami Zarządu. Pozostali członkowie zarządu noszą tytuły Wiceprezesów.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
4. Zarząd może dokooptować do swojego grona inne osoby w drodze głosowania zwykłą większością.
5. Członkiem Zarządu może być Fundator
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu.
7. Fundator może odwołać członka Zarządu w przypadku:
7.1. złożenia rezygnacji przez członka Zarządu;
7.2. podjęcia pracy przez członka Zarządu, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
7.3. złego stanu zdrowia członka Zarządu, który uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
7.4. rażącego naruszenia postanowień Statutu;
7.5. skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
7.6. nieudzielenia Zarządowi absolutorium poprzez odrzucenie sprawozdania finansowego bądź merytorycznego, co skutkuje odwołaniem wszystkich członków Zarządu.
8. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.
9. W przypadku parzystej liczby członków Zarządu i równego rozłożenia głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 25
1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Fundacji, a do jego kompetencji należy w szczególności:
1.1. reprezentowanie Fundacji;
1.2. planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych
z działalnością statutową;
1.4. powoływanie organów i jednostek o charakterze organizacyjnym, określanie ich zdań i uchwalenie regulaminu ich pracy;
1.5. zarządzanie majątkiem Fundacji;
1.6. zawieranie umów w imieniu Fundacji;
1.7. zatrudnianie pracowników i współpracowników Fundacji;
1.8. składanie sprawozdań przewidzianych ustawami, a także corocznego sprawozdania z prac Zarządu Fundatorowi.

2. Do kompetencji Zarządu należą także wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Fundacji.

§ 26
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes.

§27
1. Do pełnienia funkcji członków pierwszego Zarządu Fundacji Fundator powołuje Katarzynę Scheibe jako Prezes Zarządu i Natalię Żuk, jako Wiceprezes.

Rozdział V
Zmiana statutu
§ 28
Zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§ 29
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Decyzje w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada Fundacji

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 30
1. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

4. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd, chyba, że Fundator w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu.

5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych, nie działających w celach zarobkowych.

§ 31
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

statut przyjęto
Warszawa, 21.05.2013
Fundator – Marek Jaros

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>